Elministeren.dk start­ede 1/6–2003. I starten var det ment som ren web­shop , men som tiden er gået, har vi fået åbnet et lille showroom/butik vor vores kun­der kan komme og se et udvalg af vores sor­ti­ment.

Vi har rigtig mange års erfar­ing i el/belysningsbranchen og vi er vilde med at dele ud af vores erfar­ing.

Elministeren.dk ApS har 1. juli 2010 overtaget virk­somhe­den og har nu hjem­st­ed i Nord­jyl­land.

Den ny ejer har ligeledes et stort kend­skab til belysnings­branchen både nation­alt og inter­na­tion­alt. Det er vores ambi­tion at beholde eksis­terende pro­duk­ter, men også udbygge med nye spæn­dende pro­duk­ter fra inter­na­tionale leverandør­er.

End­videre så har Elministeren.dk Aps udvidet med en kon­sulentvirk­somhed ret­tet imod det pro­fes­sionelle belysnings­marked. Kon­sulentvirk­somhe­den har eksklu­siv forhan­dling af flere uden­landske belysning­spro­duk­ter i Dan­mark.

Se mere til kon­sulentvirk­somhe­den på Elministeren.com

Sådan handler Du hos os

Du skal igen­nem 5 trin for at købe hos Elministeren.dk

  1. Finde den eller de var­er Du ønsker og læg dem i ind­køb­skur­ven, gå herefter til kassen
  2. Ind­tast dine per­son­lige oplysninger
  3. Vælg forsendelses/betalingsmåde
  4. God­k­end vores han­dels­betingelser
  5. Tjek at alle oplysninger er kor­rek­te på opsam­lingssi­den og god­k­end belø­bet

Bestilling

På Elministeren.dk kan Du kun bestille var­er via vores web­site. Hvis Du har fore­spørgsler til var­er, som ikke er på siden, er Du velkom­men til at kon­tak­te os på tele­fon +45 60653080 eller salg@elministeren.dk

Alle pris­er er inkl. moms og andre afgifter. Pris­erne er dagspris­er.
Når Du han­dler med Elministeren.dk indgås aftaler på dan­sk.

Det er ikke muligt, at se tidligere ordr­er ved log-in på web­si­den. Hvis Du ønsker, at mod­tage en kopi af din ordrebekræf­telse, skal Du sende ne mail til salg@elministeren.dk