Generelle oplysninger

Virk­somhe­dens juridiske navn: Elministeren.dk Aps
CVR nr.: 32948421
Adresse: Pallesvej 28B, 9900 Fred­erik­shavn
E-mail: salg@elministeren.dk
Tele­fon: +45 60653080
Etab­ler­ingsår: 2010

Betaling

Hos Elministeren.dk ApS tilby­der vi 4 måder hvor­på du kan betale for dine var­er.

 1. Danko­rt (gebyr­frit). Alle oplysninger sendes krypteret med en sikker SSL forbindelse god­k­endt hos Epay/Bambora.
  Belø­bet hæves først på dit kort, når var­erne sendes fra Elministeren.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, Du har god­k­endt ved købet.
 2. VIABILL, køb og afdrag i op til 24 måned­er. Læs mere om Via­bill betingelserne her
 3. Bankover­førsel (gebyr­frit). Belø­bet som du find­er på din ordrebekræf­telse over­føres til vores bank. Når vi har reg­istr­eret betalin­gen, så afsender vi var­erne hur­tigst muligt.
  Bemærk! Ved bankover­førsel er Du ikke beskyt­tet af ind­sigelsesor­d­nin­gen. Læs hvor­for
  Nord­jyske Bank
  Jern­bane­gade 4–8
  9900 Fred­erik­shavn

  Kon­ton­um­mer: 8090–0001284291
  IBAN: DK1980900001284291
  BIC/SWIFT: NRSBDK24

 4. Kon­tant ved afhent­ning i vores show­room. Find køreve­jled­ning her

Leveringsbetingelser

Som udgangspunkt sender vi hos Elministeren.dk vores fors­endelser med den udby­der som Du væl­ger.

Du kan vælge føl­gende mulighed­er for lev­er­ing under bestill­ing.

 1. Post­Nord — val­gfrit udlev­er­ingsst­ed. Du bestem­mer selv hvor Du vil hente din pakke. 
 2. Post­Nord omdel­ing pri­vat. Pakken bliv­er aflev­eret på din angivne lev­er­ingsadresse. Du kan skrive i kom­men­tar­fel­tet, at pakken må stilles et bestemt sted, så slip­per du for en tur til dit lokale posthus hvis du ikke er hjemme når posten dukker op. 
  Bemærk dog at når Post­Nord har scan­net pakken og stiller den ved dig, bort­falder enhver garan­ti både fra Post­Nord og Elministeren.dk ApS
 3. Post­Nord Erhverv når Du han­dler som erhvervskunde eller har mulighe­den for at vi kan levere pakken til Dig på din arbe­jd­splads.
 4. GLS Pakkeshop. Du bestem­mer selv hvor Du vil hente din pakke.
 5. GLS omdel­ing pri­vat. Pakken bliv­er aflev­eret på din angivne lev­er­ingsadresse. Du kan skrive i kom­men­tar­fel­tet, at pakken må stilles et bestemt sted, så slip­per du for en tur til dit lokale udlev­er­ingsst­ed hvis du ikke er hjemme når GLS dukker op. 
  Bemærk dog at når GLS har scan­net pakken og stiller den ved dig, bort­falder enhver garan­ti både fra GLS og Elministeren.dk ApS
 6. GLS Erhverv når Du han­dler som erhvervskunde eller har mulighe­den for at vi kan levere pakken til Dig på din arbe­jd­splads.
 7. Afhent­ning. (Gratis, men ring lige inden du kom­mer, så er vi sikre på at både dine var­er og vi er i butikken)

Fragt

Alle ordr­er over 500,- leveres fragt­frit
Ingen gebyr­er på kort­be­tal­ing.

Ved alle ordr­er under 500,- , tillægges der automa­tisk belø­bet angivet ud fra val­gte lev­er­ingsme­tode, — på fak­tu­ra…
Ingen ydeligere gebyr­er.

Dette gælder naturligvis ikke hvis du væl­ger afhent­ning i vores butik, dette er helt gebyr­frit..

Bestil dog ven­ligst stadig dine var­er i vores web­shop, og afvent en mail. Vi bekræfter at dine var­er er på lager og hvornår de kan afhentes..

Hurtig levering

Hos Elministeren.dk Aps, gør vi alt for at du får dine bestilte var­er hur­tigst muligt.

De fleste lam­per har vi på eget lager og vi tilstræber at afsende varen samme dag som du afgiv­er ordren, hvis muligt.

Skulle varen imi­dler­tid være udsol­gt eller af anden årsag ikke på lager vil der typisk gå 1–2 dage ekstra. Du vil altid blive kon­tak­tet på mail ved for­længet lev­er­ingstider.

Enkelte var­er kan der være for­længet lev­er­ingstid på. Den for­vent­ede lev­er­ingstid vil stå ved pro­duk­tbeskriv­elsen under det pågældende pro­dukt. Dette er typisk var­er vi får fra udlan­det som er lidt læn­gere under­ve­js.

Lev­er­ingsti­den er typisk 8 dage. Vi lev­er­er til hele Europa. Vi sender også til andre des­ti­na­tion­er på fore­spørgsel.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortry­delses­ret på dit køb i hen­hold til gældende lov­givn­ing for han­del på net­tet. Leveres var­erne af flere omgange, så gælder fortry­delses­fris­ten fra dagen med sidst mod­taget vare®. Fortry­delse­for­mu­lar kan find­es her.

Har du fortrudt købet, så er ikke nok at afvise pakken. Du bedes skrive eller ringe til Elministeren.dk Aps for at informere om fortry­delse. Vores tele­fon er +45 60653080 eller mail salg@elministeren.dk

Du kan også vælge at benytte vores stan­dard­fortry­delses­for­mu­lar og sende med retur. Den find­er Du med­sendt din ordrebekræftelse/vare.

Hvis Du har købt flere var­er hos os, har Du mulighed for a sende én eller flere var­er retur, selvom de er købt under én ordre.

Det pålægges kun­den at betale enhver form for fragt omkost­ning ved fortry­delse af køb.

Returnering

Når du har med­delt Elministeren.dk Aps, at du ønsker at benytte fortry­delses­ret­ten, skal var­erne returneres hur­tigst muligt eller sen­est inden for 14 dage til

Elministeren.dk Aps
Pallesvej 28B
9900 Fred­erik­shavn

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræf­telsen.

Vi anbe­faler at du pakker var­erne forsvarligt og omhyggeligt, da du som kunde selv har ans­varet for var­erne indtil Elministeren.dk Aps mod­tager dem. Gem der­for også din kvit­ter­ing for afsendelse. Du skal selv afholde udgifter for returner­ing ved benyt­telse af fortry­delses­ret­ten. Gebyr­er for lev­er­ing returneres ikke og vare® returneret per efterkrav accepteres ikke.

Visse var­er kan i kraft af deres art ikke returneres med nor­mal post. Dette gælder typisk for strøm­skin­ner på 2 og 3 meters længde. Udgifterne for returner­ing af disse vare­typer for­ventes højst at beløbe sig til cir­ka 250 DKK.

Tilbagebetaling

Når Elministeren.dk Aps mod­tager varen retur, så tjekker vi den og vi vil tilbage­be­tale belø­bet som du ind­be­talt ved købet af varen.

Hvis Du benyt­ter din fortry­delses­ret, refun­der­er vi alle betalinger mod­taget fra dig, herun­der lev­er­ing­somkost­ninger (dog ikke ekstra omkost­ninger som følge af dit eget valg af en anden lev­er­ings­form end den bil­lig­ste form for stan­dard­lev­er­ing vi tilby­der).
Belø­bet bliv­er tilbage­be­talt med samme betal­ingsmid­del som Du benyt­tede ved købet og ikke senere end 14 dage efter Du har med­delt at Du returner­er varen.

Belø­bet kan blive tilbage­holdt indtil varen er mod­taget og kon­trolleret eller der er frem­lagt doku­men­ta­tion for for, at varen er returneret. Ved mis­tanke, kan Elministeren.dk Aps vælge at tilbage­holde belø­bet, selv om der er frem­lagt doku­men­ta­tion. Belø­bet vil i så fald blive over­ført straks efter varen er mod­taget og kon­trolleret.

OBS!!!

Loven foreskriv­er du kan miste dit køb­s­beløb, helt eller delvist (værdi­for­ringelse). Det sker, hvis varens vær­di er for­ringet, for­di:

 1. du reelt har taget varen i brug på anden måde end det havde været muligt i en fysisk butik
 2. den er blevet beskadi­get, mens du havde ans­varet for den — du har håndter­eret varen på anden måde, end det var nød­vendigt, for at du kunne fast­slå var­ernes art, egen­sk­aber og den måde, som de fun­ger­er på
 3. du har ikke ful­gt de begræn­sninger i fortry­delses­ret­ten, der føl­ger af plomber­ing, vare­type mm.
 4. den orig­i­nale embal­lage ikke er i en sådan stand, at videre­salg er muligt, da embal­la­gen repræsen­ter­er en vær­di for varen, idet der på embal­la­gen er anvist brug­bare oplysninger om pro­duk­tets anven­delse (samt vare­da­ta), som er nød­vendig infor­ma­tion til andre kun­der ifbm. videre­salg.

For at mod­tage hele belø­bet retur må Du alt­så gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Reklamationsret

Købelovens man­gel­sre­gler kan finde anven­delse på varekøb.

Der ydes to års rekla­ma­tion­sret i hen­hold til købeloven, omfat­tende fab­rika­tions- og mate­ri­ale­fe­jl, der kon­stateres ved varens nor­male anven­delse.
Det bety­der, at enten kan Du få varen repar­eret, ombyt­tet, pen­gene tilbage eller afs­lag i prisen, afhængig af den konkrete sit­u­a­tion. Skade på pro­duk­tet som skyldes bet­jen­ings­fe­jl, hånd­ter­ings­fe­jl, mod­i­fika­tion­er eller groft mis­brug fra brugerens side, er ikke dækket af rekla­ma­tion­sret­ten.

Hvor hur­tigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere inden­for “rimelig tid” efter, at Du har opdaget man­glen ved varen. Hvis Du reklamer­er inden­for to måned­er efter, at man­glen er opdaget, vil rekla­ma­tio­nen altid være ret­tidig.

Hvis pakken ved lev­eringer beskadi­get eller på anden måde virk­er defekt, da udpak ven­ligst varen sam­men med posten/fragtmand og fore­tag rekla­ma­tion til Posten/Fragtmanden. Varen kan efter­føl­gende returneres til Elministeren.dk Aps for ombyt­ning eller repa­ra­tion.

Varen sendes til

Elministeren.dk Aps
Pallesvej 28B
9900 Fred­erik­shavn

Når Du returner­er varen, bedes Du opl­yse, hvad prob­lemet er, så detal­jeret som muligt.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig embal­lage, og husk at få en kvit­ter­ing­for afsendelse, så vi kan tilbage­be­tale dine frag­tomkost­ninger.

Bemærk!! Vi mod­tager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lig­nende.

Personlige oplysninger

Overord­net ønsker vi at slå fast, at INGEN per­son­lige oplysninger der reg­istr­eres på Elministeren.dk ApS, på noget tid­spunkt vil blive over­draget, sol­gt eller være tilgæn­gelige for tred­je­mand. Vi reg­istr­erer ingen per­son­føl­somme oplysninger. Alle infor­ma­tion­er opbe­vares på betryggende vis, og er kun tilgæn­gelige for betroede medar­be­jdere hos Elministeren.dk ApS

Shop­sys­temet anven­der cook­ies til styring af ind­hold­et i ind­køb­skur­ven. Desu­den reg­istr­eres IP-adressen hvor­fra evt. køb fore­tages. Infor­ma­tio­nen find­er nor­malt ingen anven­delse, men kan bruges i en evt. poli­tiefter­forskn­ing.

I forbindelse med evt. elek­tro­n­isk betal­ing lagr­er vi af sikker­hedsmæs­sige grunde INGEN kred­itko­r­to­plysninger. Kun i betal­ingsø­je­b­likket skal der i et vist omfang over­føres finan­sielle oplysninger til Epay/Bambora. Dette sker med mak­si­male sikker­heds­foranstalt­ninger via en krypteret SSL forbindelse efter forskrifter fra Epay/Bambora. Elministeren.dk ApS mod­tager ikke disse oplysninger.

Under et køb udbed­er vi os nød­vendi­ge lev­er­ings- og kon­tak­t­in­for­ma­tion­er. Disse infor­ma­tion­er bruges udelukkende til behan­dling af ordren. Det er der­for også vigtigt du opgiv­er kor­rekt e-mail og tele­fon­num­mer, så du nemt kan kon­tak­tes.

For at Du kan indgå aftale med Elministeren.dk Aps, har vi brug for føl­gende oplysninger:

Navn
Adresse
Tele­fon­num­mer
E-mail adresse

Per­son­o­plysningerne reg­istr­eres hos Elministeren.dk Aps og opbe­vares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der ind­sam­les per­son­o­plysninger via vores web­site, sikr­er vi, at det altid sker ved afgivelse at dit udtrykke­lige sam­tykke, således at Du er informeret om præ­cis, hvilke oplsyninger, der ind­sam­les og hvor­for.

Den dataans­varlige hos Elministeren.dk er direk­tør Morten Olivius.

Vi opbe­var­er og trans­mit­ter ikke kun­deo­plysninger krypteret.

Som reg­istr­eret hos Elministeren.dk Aps har Du altid ret til at gøre ind­sigelse mod reg­istrerin­gen. Du har også ret til ind­sigt i, hvilke oplysninger, der er reg­istr­eret om dig. Disse ret­tighed­er har Du efter Per­son­dat­aloven og hen­ven­delse i forbindelse hermed rettes til Elministeren.dk Aps via mail salg@elministeren.dk

Klageadgang

Hvis Du vil klage over Dit køb, skal Du rette hen­ven­delse til Direk­tør, Morten Olivius, +45 60653080 eller salg@elministeren.dk Hvis det ikke lykkes os at finde en løs­ning, kan Du ind­give en klage til rel­e­vante nævn på området, såfremt betingelserne her­for er opfyldt. Du kan hen­vende dig til

Konkur­rence- og For­bruger­styrelsens Cen­ter for Klageløs­ning
Carl Jacob­sensvej 35
2500 Val­by
via www.forbrug.dk

Du kan også anvende EU-kom­mis­sio­nens online klage­por­tal, hvilket dog hov­ed­sageligt vil være rel­e­vant, hvis du er for­bruger med bopæl uden for Dan­mark. Du find­er klage­por­tal­en her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/